Kratak sadržaj:

 I pored značajnog pomaka vezanog za dijagnostiku i terapiju depresije, podaci pokazuju da se svega oko 10 % pacijenata u ovom momentu adekvatno tretira. Razlozi su brojni, ali moramo priznati da se tek poslednjih godina na našim prostorima krenulo sa intezivnijim obrazovanjem zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na svim nivoima  putem kontinuirane medicinske edukacije u pravcu prepoznavanja depresije kao poremećaja mentalnog zdravlja.

 Veoma često se spominje činjenica, koju je istakla Svetska zdravstvena organizacija, o  velikom morbiditetu vezanim za depresiju i apsentizmom sada ali i u godinama ispred nas. Za razkliku od drugih  hroničnih nezaraznih (somatskih) bolesti, depresijom se bave isključivo psihijatri i osoblje tih ambulanti i odeljenja.

 Edukacijom kroz raspoloživi materijal data je namera, da se učenjem vezanim za kliničku sliku, biološke osnove depresije, dileme i pregled depresivnih simptoma kroz Desetu međunarodnu klasifikaciju mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja i klasifikaciju DSM-5 Američkog udruženja psihijatara steknu bazična znanja za zdravstvene radnike u drugim oblastima medicine, ovoga puta medicinske sestre, tehničare svih nivoa obrazovanja kao i farmaceutske tehničare.

 Polazeći od podataka nekih istraživanja, kliničkog iskustva koje pokazuje da se značajan deo vremena potroši kroz neadektvatnu dijagnostiku, terapiju ali i skupe medicinse dijagnostičkke procedure, do momenta dolaska do psihijatra, ova edukacija i sam sadržaj testa ima za cilj da se fokusira na ono što ova ciljna grupa zdravstvenih radnika i saradnika može imati dostupno u svom radu.

 I konačno, uvek je potrebno napomenuti da kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika izvan psihijatrije ima i ulogu i na smanjenje stigme, jer je ona jedan od vodećih uzroka nepravovremenog i neadekvatnog tretmana.

 • Vrsta kontinuirane edukacije: Onlajn-test
 • Organizator: Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum
 • Autor: Doc. Dr Tomislav Gajić, specijalista psihijatar, specijalista psihoterapeut
 • Akreditovan za: medicinske sestre, zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, strukovne sestre, diplomirane medicinske sestre
 • Bodovi za korisnika testa: 5
 • Bodovi za autora testa: 7
 • Broj akreditacije: Ц-1-104/17
 • Broj odluke: 153-02-489/2017-01
 • Period akreditacije: 03.03.2017. do 03.03.2018.
 • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
 • Broj pitanja u testu: 50
 • Cena: Za studente Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum besplatno, za ostale 1000 dinara

Pristupite kursu klikom na link ispod.